 صدورابلاغ کمیته SIP جهت نمایندگان سازمانها درشهریور99 (S11)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

با توجه به اینکه اعتبار ابلاغ اعضاء کمیته SIP  برای دو سال می باشد وپیرو هماهنگی صورت گرفته با اعضاء اصلی کمیته SIP استانی جهت معرفی نماینده برای پیگیری مصوبات جلسات کمیته، درشهریور 99 برای نمایندگان معرفی شده ازسازمانها ابلاغ کمیته sip صادر شد.