امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
         
   
   
   
جوانان : پيشگام شويد
Youth : Take the Lead - The future is now!
 

امروزه بيماريهاي نو پديد در راس آنها عفونت اچ آي وي / ايدز به يك معضل بزرگ تبديل شده است و همه كشورها خصوصا با اين بيماري در گير هستند . اين بيماري به خصوص به خاطر طبيعت خاص آن و ظاهر سالم كه افراد اچ آي وي مثبت دارند و گاه خود تا مدتها از ابتلاء به ويروس بي خبرند بسيار از نظر گسترش مخفي مي تواند خطرناك باشد از طرف ديگر رابطه تنگاتنگي بين بيماري و مسائل اجتماعي وجود دارد و انگ و تبعيضي كه افرادي كه با ويروس زندگي مي نمايند تحمل مي نمايند وضعيت را پيچيده تر مي نمايد و وظيفه ما را به عنوان مسئولين سلامت مردم سنگين تر مي نمايد . از طرف ديگر كنترل عفونت اچ آي وي / ايدز بدون مشاركت و همراهي دستگاهها و سازمانهاي مختلف امكانپذير نمي باشد . خوشبختانه در سالهاي اخير اين همدلي و هماهنگي در بين دستگاههاي مختلف به خوبي به چشم مي خورد و شعار " هم پيمان در برابر گسترش ايدز " را به عينه در استان خودمان مي بينيم . به خصوص كه ديدگاه انكار بيماري به ديدگاه پذيرش و مقابله تغيير يافته است . خطر آنچنان عظيم پيش بيني مي شد كه عفونت اچ آي وي / ايدز به تنها بيماري بدل شده كه جهت آن كارگروه اختصاصي در استان داريم . با توجه به اينكه شعار " پيشگامي " به شعار امسال روز جهاني ايدز افزوده شده است هر كدام از ما به عنوان يك انسان بايد اعلام كنيم كه ايدز بايد توسط من متوقف شود و مقابله با آن را يكي از اولويتهاي برنامه هاي خود قرار دهيم . البته پيشگامي فقط براي مسئولين نيست بلكه مربوط به همه مردم و تك تك آحاد مردم خصوصا جوانان است . ما نسبت به حقوق افراد مبتلا مسئوليت داريم . ما بايد كمك نمائيم تا ايدز از تاريكي ها بيرون بيايد و اين پيام را گسترش دهيم كه سكوت در برابر اين بيماري به معناي مرگ است " تعهد ، اقدام ، پاسخگويي و همچنان هم پيمان در برابر گسترش ايدز" يك شعار نيست . رسالتي است كه بر عهده تك تك ماست .

1- ما پيشگام مي شويم ايدز را بعنوان يك الويت در برنامه هاي خود منظور داريم .

2- ما پيشگام مي شويم آموزش موثر را به خصوص در افراد با رفتارهاي پرخطر و در معرض خطر ( دانش آموزان، دانشجويان، سربازان و زندانيان و ... ) در جهت تغيير نگرش و رفتار آنان به شدت دنبال نمائيم .

3- ما پيشگام مي شويم سلامت خون و فراورده هاي خوني را تامين نمائيم .

4- ما پيشگام مي شويم آموزشها و آزمايشات لازم را در گروههاي پرخطر جهت شناسايي و حمايت از افراد آلوده به ويروس HIVانجام دهيم .

5- ما پيشگام مي شويم آموزش پزشكان و پيراپزشكان را در رعايت احتياطات استاندارد انجام داده و وسايل لازم را در جهت رعايت اين احتياطات در اختيار آنان قرار داده و ضمنا از تبعيض نسبت به ارائه خدمات درماني به افراد آلوده به ويروس اجتناب نمائيم .

6- ما پيشگام مي شويم امكانات مشاوره و آزمايش داوطلبانه را براي گروههاي پرخطر تداوم بخشيم .

7- ما پيشگام مي شويم در جهت كاهش آسيب رفتارهاي پرخطر اقدام نمائيم و فعاليت مراكز گذري را گسترش دهيم .

8- ما پيشگام مي شويم كه مراقبت و درمان افراد آلوده به ويروس HIVرا هر چه تمامتر ادامه دهيم .

9- ما پيشگام مي شويم منابع مالي ، انساني و مديريتي در زمينه كنترل عفونت HIVرا افزايش دهيم .

10- ما پيشگام مي شويم از افراد HIV+و خانواده آنان حمايت نمائيم .

"ستاد هفته اطلاع رساني اچ آي وي-ايدز خراسان رضوي"