یک روز سردپائيزي در يک خانواده سردتر بدنيا آمدم . مادرم را بياد نمي آورم و پدرم را نيز .........

پدرم مواد و مادرم هم مواد بود . پدرم از بيماري مواد مرد و مادرم با بيماري مواد هر روز مي ميرد و مي ميراند . مادرم را هيچکس بيادم نياورد گوئي که انگار بي مادر بدنيا آمده بودم . بي پدر و مادر

بيائيد جور ديگري داستان را برايتان بگويم . تصور کنيم همه چيز را بياد مي آورم .

پدرم مصرف کننده مواد بود . پدر او هم مصرف کننده بود و پدر او هم. گوئي ژن مواد را به ارث گذارده بودند . به نظر شما ژن او به من مي رسد ؟

پدرم مصرف کننده بود و بعد قاچاقچي شد و بعدتر اعدام . مادرم نيز مصرف کننده بود و بعد فروشنده و بعدتر ناپديد . زنده يا مرده ، سالم يا بيمار ، هشيار يا مست

مدتي با مادر پدرم زندگي کردم ، اما او نمي توانست مرا نگه دارد و مرا به بهزيستي سپرد . اوايل تصور مي کردم به بهشت آمده ام . همبازياني يافته بودم و فرشتگاني که همچون مادر در آغوشم مي گرفتند .

اما همه چيز از يک سرماخوردگي شروع شد و بدنيال سرماخوردگي ديگر بتدريج ضعيف و ضعيف تر مي شدم . هيچکس نمي دانست چه اتفاقي افتاده ، همچون گلي باز نشده پژمرده مي شدم . هيچ پزشکي و هيچ داروئي کارساز نبود . ديگر 2 ساله شده بودم که نقطه عطفي در زندگيم شد .

بيکباره مرا در اتاقي تنها گذاشتند . ديگر کسي مرا در آغوش نمي گرفت. ديگر کسي لبخندش را به من نمي داد . روزها و شبها را با تنهايي مي گذراندم . ضعيف و ضعيف تر شدم . شايد ديگران مي ترسيدند مرا در آغوش بگيرند شايد که پر پر شوم . اما يک روز فرشته نجاتم به بالينم آمد. مرا در آغوش گرفت . او بوي پدر نداشته و ندیده ام را مي داد . مرا از آن سلول خارج کرد و از کوله پشتی خود دارو به من داد .

روز به روز وزنم زيادتر شد و چهره پرستارانم گشاده تر . فرشته نجاتم مرا رها نکرد . روزي خانمي همراهش آمد و باروئي خندان مرا در آغوش گرفت و براي اولين بار بوي مادرم را حس کردم . وقتي او را بخود فشردم برقي عجيب در چشمان سبزش درخشيد . من دختر او شدم و او مادر من .

حال سالها از آن زمان مي گذرد ، شوق زندگي در تمام سلولهاي بدنم جاري است . اين را مرهون فرشته نجاتم ، مادر مهربانم ، پرستاران گلم و بسياري ديگر مي دانم که آنها را نمي شناسم ، اما تمام تلاششان را مي کنند تا من هم همانند بقيه بچه ها زندگي کنم .

من کسي را مبتلا نمي کنم ، مرا در آغوش بگيريد